IMPRESSUM & PRIVACYBELEID


IMPRESSUM

LOVE FOR HAIR Professional 

Top Hair GmbH
Piechlerstrasse 18
86356 Neusäß

E-Mail: info@loveforhair.eu

Tel.: 0485-310176

Gemachtigd bedrijfsvoerder:
Lukas Gebele

Registergerecht:
Arrondissementsrechtbank Augsburg

Registernummer:
HRB 11313

BTW-identificatienummer volgens § 27 a BTW-wetgeving:
DE 127 500 747

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 10 paragraaf 3 MDStV:
Lukas Gebele

Gerechtelijke gebruiksaanwijzing:

De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Desondanks kunnen data tussentijds zijn veranderd of bevatten fouten en onnauwkeurigheden. Een aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie kan niet worden gegeven. Dit geldt ook voor alle andere internet pagina's die via hyperlinks worden verwezen. De uitgever is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina's die worden bereikt via deze links,

Bovendien, behoudt de uitgever zich het recht wijzigen of toevoegen aan getoonde webpagina’s te maken. De inhoud en structuur van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Reproductie van informatie of gegevens, met name tekst of afbeeldingen, is de voorafgaande toestemming van de uitgever noodzakelijk.

PRIVACYBELEID

Verklaring inzake gegevensbescherming

(25-05-2018)

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene aanwijzingen

Met de volgende aanwijzingen krijgt u een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgerelateerde gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het thema gegevensbescherming kunt u vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming vermeld onder deze tekst.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevensverwerking op deze website vindt plaats door de exploitant van de website. Diens contactgegevens kunt u vinden in het colofon van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld, doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek aan de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u toegang krijgt tot onze website.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze terbeschikkingstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen voor de analyse van uw gebruikersgedrag gebruikt worden.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op ieder willekeurig moment het recht om kosteloos informatie over herkomst, ontvanger en doeleinde van uw opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens te ontvangen. U hebt bovendien een recht om de correctie, blokkering of het wissen van deze gegevens te eisen. Hiervoor alsmede voor verdere vragen over het thema gegevensbescherming kunt u op ieder willekeurig moment contact met ons opnemen via het in het colofon aangegeven adres. Verder hebt u recht op een reclamatierecht bij de competente toezichthoudende autoriteit.

Analyse-tools en tools van derde aanbieders

Bij het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag vindt normaal gesproken anoniem plaats; het surfgedrag kan niet tot u teruggeleid worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze door het niet-gebruik van bepaalde tools voorkomen. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden tot het maken van bezwaar informeren wij u in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

Voor de exploitanten van deze pagina’s is de bescherming van uw persoonlijke gegevens een zeer serieuze zaak. Wij behandelen uw persoonsgerelateerde gegevens op vertrouwelijke wijze en overeenkomstig de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften alsmede deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgerelateerde gegevens verzameld. Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt hierin uitgelegd hoe en voor welk doeleinde dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht in internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Top Hair GmbH
Directeur: Lukas Gebele
Piechlerstraße 18
86356 Neusäß (Duitsland)
Fax: +49 (0)821 44471-190
Telefoon: +49 (0)821 44471-0
E-mail: info@tophair.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens (bijv. naam, e-mailadressen e.d.) beslist.

Herroeping van uw toestemming tot de gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingsprocedures zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds verstrekte toestemming op ieder willekeurig moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling via e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Reclamatierecht bij de competente toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van gegevensbeschermingsrecht heeft de betroffen persoon recht op een reclamatierecht. Competente toezichthoudende autoriteit op het gebied van vragen over gegevensbeschermingsrecht is de toezichthouder voor gegevensbescherming van de deelstaat, waarin onze onderneming zijn zetel heeft. Een lijst met toezichthouders voor gegevensbescherming alsmede hun contactgegevens kunt u vinden via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, door machine leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke wenst, vindt dit alleen plaats, indien het technisch haalbaar is.

SSL- c.q. TLS-codering

Deze site maakt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als exploitant van de site stuurt, gebruik van een SSL- c.q. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u eraan dat de adresregel van de browser van “http://” in “https://” verandert en aan het slot-symbool in uw browserregel.

Als de SSL- c.q. TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden meegelezen worden.

Gecodeerd betalingsverkeer op deze website

Als er na het afsluiten van een contract tegen betaling een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer bij incassomachtiging) door te geven, zijn deze gegevens voor de betalingsafwikkeling nodig.

Het betalingsverkeer via de gangbare betalingsmiddelen (Visa/MasterCard, incassoprocedure) vindt uitsluitend plaats via een gecodeerde SSL- c.q. TLS-verbinding. Een gecodeerde verbinding herkent u eraan dat de adresregel van de browser van "http://" in "https://" verandert en aan het slot-symbool in uw browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens, die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, wissen

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op ieder willekeurig moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doeleinde van de gegevensverwerking en evt. het recht op correctie, blokkering of het wissen van deze gegevens.. Hierover evenals over verdere vragen wat betreft het thema persoonsgerelateerde gegevens kunt u op ieder willekeurig moment contact met ons opnemen onder het in het colofon aangegeven adres.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de impressumverplichting openbaar gemaakte contactgegevens voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee bestreden. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor in het geval van de ongewenste toezending van reclameboodschappen, bijvoorbeeld door spammails.

3. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven toezichthouder voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een toezichthouder voor gegevensbescherming aangesteld.

Sabine Stoffner-Francé
Top Hair GmbH
Piechlerstraße 18
86356 Neusäß (Duitsland)

Fax: +49 (0)821 44471-190

Telefoon: +49 (0)821 44471-0
E-mail: datenschutz@tophair.com

4. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

De internetpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer gedownload worden en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u ze wist. Deze cookies maken het ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en cookies alleen in bepaalde gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Door het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die voor de uitvoering van de elektronische communicatieprocedure of de terbeschikkingstelling van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelmand-functie) noodzakelijk zijn, worden op basis van art. 6 al. 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gegrond belang in de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde terbeschikkingstelling van zijn diensten. Indien andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) opgeslagen worden, worden deze in deze verklaring inzake gegevensbescherming apart behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de computer die toegang maakt
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 al. 1 lit. f DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens voor het voldoen aan een contract of maatregelen voorafgaande aan het contract wordt toegestaan.

Contactformulier

Als u ons met het contactformulier aanvragen doet toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar aangegeven contactgegevens bij ons opgeslagen met als doel de bewerking van de aanvraag en voor het geval van verdere vragen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt zodoende uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming op ieder willekeurig moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling via e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerkingsprocedures blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons tot u ons vraagt om deze te wissen, uw toestemming tot het opslaan herroept of het doeleinde voor de gegevensopslag komt te vervallen (bijv. na afsluiting van de bewerking van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om aanvullende functies op de site te gebruiken. De daarvoor in te voeren gegevens gebruiken wij uitsluitend met als doel het gebruik van het desbetreffende aanbod of de dienst, waarvoor u zich geregistreerd hebt. De bij de registratie opgevraagde verplichte gegevens moeten volledig aangegeven worden. Anders wijzen wij de registratie af.

Voor belangrijke vragen zoals bijvoorbeeld bij de omvang van de offerte of bij technisch noodzakelijke wijzigingen maken wij gebruik van het bij de registratie aangegeven e-mailadres, om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lit. a DSGVO). U kunt een door u verstrekte toestemming op ieder willekeurig moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling via e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De bij de registratie geregistreerde gegevens worden door ons opgeslagen, zolang u op onze website geregistreerd bent en worden daarna gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevens verwerken (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en maken gebruik van persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend, indien ze voor de motivering, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsverhouding noodzakelijk zijn (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor het voldoen aan een contract of maatregelen voorafgaande aan het contract toestaat. Persoonsgerelateerde gegevens over de gebruikmaking van onze website (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij uitsluitend, indien dit noodzakelijk is, om de gebruiker in staat te stellen om van de dienst gebruik te maken of deze af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na het afsluiten van van het contract of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij contractafsluiting voor online-shops, dealers en verzending van goederen

Wij geven persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend door aan derden, wanneer dit in het kader van de contractafwikkeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de onderneming belast met de levering van de goederen of het kredietinstituut belast met de betalingsafwikkeling. Een verdergaande overdracht van de gegevens vindt niet of uitsluitend dan plaats, wanneer u uitdrukkelijk toegestemd hebt in de overdracht. Een doorgave van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 al. 1 lit. b DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens voor het voldoen aan een contract of maatregelen voorafgaande aan het contract wordt toegestaan.

Gegevensoverdracht bij contractafsluiting voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend door aan derden, wanneer dit in het kader van de contractafwikkeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan het kredietinstituut belast met de betalingsafwikkeling.

Een verdergaande overdracht van de gegevens vindt niet of uitsluitend dan plaats, wanneer u uitdrukkelijk toegestemd hebt in de overdracht. Een doorgave van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 al. 1 lit. b DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens voor het voldoen aan een contract of maatregelen voorafgaande aan het contract wordt toegestaan.

5. Analyse tools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik door u van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics-cookies vindt plaats op basis van art. 6 al. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gegrond belang in de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod alsook zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht aan de V.S. afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en daarnaast met het websitegebruik en de internetverbinding verbonden prestaties aan de exploitant van de website te melden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser-plugin

U kunt de opslag van de cookies door een bijbehorende instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter wel op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link verkrijgbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensregistratie

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door te klikken op de volgende link. Er wordt een Opt-out-cookie gegenereerd waarmee de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomen wordt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking opdrachtgegevens

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van opdrachtgegevens afgesloten en zetten de strenge richtlijnen van de Duitse toezichthouders voor de gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics volledig om.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten opgesteld worden, die uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoekers bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig uit op interesses afgestemde reclame van Google alsmede uit bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon toegewezen worden. U kunt deze functie op ieder willekeurig moment via de weergave-instellingen in uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics zoals in het punt “Bezwaar tegen gegevensregistratie” weergegeven algemeen verbieden.

6. Newsletter

Newsletter-gegevens

Wanneer u de op de website aangeboden Newsletter wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig alsmede informatie waarmee wij in staat zijn om te controleren dat u de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent en akkoord gaat met de ontvangst van de Newsletter. Verdere gegevens worden niet c.q. uitsluitend op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de aangevraagde informatie en geven deze niet aan derden door.

De verwerking van de in het Newsletter-aanmeldingsformulier ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lit. a DSGVO). De verstrekte toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres alsmede het gebruik ervan voor de verzending van de Newsletter kunt u op ieder willekeurig moment herroepen, bijvoorbeeld via de “Uitschrijven”-link in de Newsletter. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocedures blijft door de herroeping onaangetast.

De door u ten behoeve van de Newsletter-ontvangst bij ons opgeslagen gegevens worden door ons tot uw uitschrijving uit de Newsletter opgeslagen en na het opzeggen van de Newsletter gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

CleverReach

Deze website maakt gebruik van CleverReach voor de verzending van Newsletters. Aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst, waarmee de verzending van de Newsletter georganiseerd en geanalyseerd kan worden. De door u ten behoeve van de ontvangst van de Newsletter ingevoerde gegevens (bijv. e-mailadres) worden op de servers van CleverReach in Duitsland c.q. Ierland opgeslagen.

Onze met CleverReach verzonden Newsletters maken het ons mogelijk het gedrag van de Newsletter-ontvanger te analyseren. Hierbij kan o.a. geanalyseerd worden hoeveel ontvangers het Newsletter-bericht geopend hebben en hoe vaak welke link in de Newsletter is aangeklikt. Met behulp van het zogenaamde conversion-tracking kan bovendien geanalyseerd worden of na het aanklikken van de link in de Newsletter een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden. Verdere informatie over de gegevensanalyse door CleverReach-Newsletter ontvangt u op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming op ieder willekeurig moment herroepen door de Newsletter op te zeggen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocedures blijft door de herroeping onaangetast.

Wanneer u geen analyse door CleverReach wilt, moet u de Newsletter opzeggen. Hiervoor stellen wij in ieder Newsletter-bericht een bijbehorende link ter beschikking. Verder kunt u de Newsletter ook direct op de website opzeggen.

De door u ten behoeve van de Newletter-ontvangst bij ons opgeslagen gegevens worden door ons tot uw uitschrijving uit de Newsletter opgeslagen en na het opzeggen van de Newsletter zowel van onze servers alsook van de servers van CleverReach gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

Meer kunt u vinden in de bepalingen inzake gegevensbescherming van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Een contract afsluiten via opdrachtgegevensverwerking

Wij hebben met CleverReach een contract voor de verwerking van opdrachtgegevens afgesloten en zetten de strenge richtlijnen van de Duitse toezichthouders voor de gegevensbescherming bij het gebruik van CleverReach volledig om.

7. Betalingsaanbieder

PayPal

Op onze website bieden wij o.a. de betaling via PayPal aan. Aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”).

Als u de betaling via PayPal selecteert, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan PayPal doorgegeven.

De doorgave van uw gegevens aan PayPal vindt plaats op basis van art. 6 al. 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 al. 1 lit. b DSGVO (verwerking om te voldoen aan een contract). U hebt de mogelijkheid om op ieder willekeurig moment uw toestemming voor de gegevensverwerking te herroepen. Een herroeping heeft geen effect op de effectiviteit van gegevensverwerkingsprocedures die tot het verleden behoren.

AfterPay

Bij het gebruik van de betaalwijze AfterPay worden uw gegevens op basis van de verklaring inzake gegevensbescherming van AfterPay verwerkt en opgeslagen. De verklaring inzake gegevensbescherming kunt u op ieder willekeurig moment hier bekijken (https://documents.myafterpay.com/tnp/privacy-statement/de_de/)

Directe overschrijving

Op onze website bieden wij o.a. de betaling door middel van “directe overschrijving” aan. Aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “Sofort GmbH”).

Met behulp van de procedure “directe overschrijving” ontvangen wij in real time een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen wij onmiddellijk met het voldoen aan onze verplichtingen beginnen.

Als u hebt gekozen voor de betaalwijze “directe overschrijving”, geeft u de PIN en een geldige TAN door aan Sofort GmbH, waarmee deze in uw online banking-rekening kan inloggen. Sofort GmbH controleert na het inloggen automatisch uw rekeningstand en voert de overschrijving aan ons uit met behulp van de door u doorgegeven TAN. Daarna geeft deze ons onmiddellijk een transactiebevestiging door. Na het inloggen worden bovendien uw omzetten, het kredietkader van het ongedekte krediet en de aanwezigheid van andere rekeningen alsmede hun standen op automatische wijze gecontroleerd.

Naast de PIN en de TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens alsmede gegevens over uw persoon aan Sofort GmbH doorgegeven. Bij de gegevens over uw persoon gaat het om voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en evt. andere voor de betalingsafwikkeling noodzakelijke gegevens. De doorgave van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit zonder twijfels vast te stellen en pogingen tot bedrog te voorkomen.

De doorgave van uw gegevens aan Sofort GmbH vindt plaats op basis van art. 6 al. 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 al. 1 lit. b DSGVO (verwerking om te voldoen aan een contract). U hebt de mogelijkheid om op ieder willekeurig moment uw toestemming voor de gegevensverwerking te herroepen. Een herroeping heeft geen effect op de effectiviteit van gegevensverwerkingsprocedures die tot het verleden behoren.

Details over de betaling met directe overschrijding kunt u vinden in de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

------------------ Einde van de verklaring inzake gegevensbescherming ------------------